Kayıtlar

Nisan, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Hatay Ermeni Olaylarında Fransa'nın Rolü... [Dr. Ahmet Geçer]

Resim
Hatay’da Ermeni olaylarını ve bu olayların sebep ve sonuçlarını daha iyi anlayabilmek için Fransa’nın Hatay Ermeni olaylarındaki etkisi­nin ortaya konması gerekmektedir. Kırım Savaşı (1853) ve Paris Konferansı’nda (1856) Rusya’nın Ermenileri kullanarak Osmanlı topraklarında gerçekleştirmek istediği emellerine, İngiltere ve Fransa’nın da askerî ve diplomatik baskıları so­nucunda son verilmiştir. Ancak bu defa da Fransa, Rusya ve İngiltere’nin Osmanlı toprakları üzerindeki çıkar çatışmasında, Ermeniler üzerindeki tahrikler, bu üç devlet arasında bir rekabete dönüşmüştür (Süslü 1990: 24-25). Osmanlı Devleti 1863’te Fransa, Rusya ve İngiltere’nin Ermeni- lerin hakları ile ilgili yaptıkları müdahaleleri önlemek amacıyla “Ermeni Milleti Nizamnamesini[1] ilan ederek, bu istismarları durdurmaya çalış­mıştır. Bilindiği üzere Osmanlı Devleti’nde Ermeniler, bu nizamnamenin çıkarılmasıyla neredeyse özerk bir statüye kavuşmuşlardır (Saray 2005: 36). Ermeni olaylarında 1878 Berlin Antlaşması ile 1915…

SAN REMO KONFERANSI’NDA İNGİLTERE’NİN ERMENİ POLİTİKASI (18-26 NİSAN 1920)

Müttefikler, I. Dünya Harbi’nin sona ermesiyle birlikte İttifak Devletleriyle yapılacak olan antlaşmaların taslağını hazırlamak için yoğun girişimlere başlamışlardır. Paris Barış Konferansıyla başlayan görüşmelerin etkisiyle 28 Haziran 1919’da Versay (Versailles), 10 Eylül 1919’da Sen Jermen (Saint-Germain), 27 Kasım 1919’da Nöyyi (Neuilly), 4 Haziran 1920’de ise Trianon Antlaşmaları ilgili devletler tarafından imzalanmıştır.[1] Ancak İtilâf Devletlerinin kendi aralarında yaşadıkları fikir ayrılıkları, menfaat çatışmaları ve ABD’nin Ermenistan mandaterliği teklifine temkinli yaklaşması, Osmanlı Devletiyle savaşı bitirecek olan antlaşmanın hazırlanmasını dolayısıyla da imzalanmasını geciktirmiştir. Öyle ki Türk tarafına sunulacak barış teklifi, Şubat 1920’de toplanan Londra Konferansı’ndaki oturumlarda da hazırlanamadığı görülmüştür. İngiltere Başbakanı Lloyd George, Londra Konferansı’nın 3 Mart 1920 tarihli oturumunda “İtalyan üyelerin uygun görecekleri herhangi bir yerde Türk barışını…