SESSİZ KALMA!.. (SOYKIRIM YALANI: Ermeni Soykırım Yalanı ve Tarihi Gerçek 3 (Anuş Gökçe)...)


Her sene  - imkanlar elverdiği sürece - onlara inat BİZ'de sessiz kalmamalıyız!.. DEVLET'te!!!

I.Dünya Savaşı’nda Ermeniler
1914’e gelindiğinde Osmanlı Devleti batıda ve güneyde İngiliz ve Fransızlarla, Doğu’da da Ruslarla savaş halinde idi. Kafkas cephesi adıyla anılan bu cepheyi III. Ordu savunmakta ve karargah merkezi de Erzurum’du. Karargah merkezinin Erzurum’a kadar çekilmesi, Rusların işini kolaylaştırmış, Doğu Anadolu’da ki Türk topraklarını elini kolunu sallayarak rahatça işgal etmelerini temin etmişti. Daha sonra Enver Paşa’nın giriştiği “Sarıkamış Taarruzu” başarısız olunca Doğu Anadolu bölgesini savunacak III. Ordu tamamen erimiş ve bölge tamamen düşman işgaline uğramıştı. Bu sırada Rusya’da bulunan Ermeniler de Erivan’da bir birlik teşkil edip, Rusların komutasında Türk topraklarını işgale ve Müslüman ahaliyi katletmeye başladılar. Doğu bölgelerimizi koruyacak III. Ordu tamamen dağıldığı için Van’ı işgal eden Ruslar, buraya bir Ermeni mutasarrıf tayin ederek Müslüman halkın akıbetini Ermenilerin insafına terk etti. Zorla evlerinden çıkarılan halk bin bir işkenceye maruz kalarak göçe zorlandı. 7-9 yaşa kadar pek çok kadın ve kızların namusları kirletildi. Katliamdan kaçabilenler Anadolu’nun iç tarafına doğru aç susuz göç etmeye başladı ve pek çoğu da yollarda hastalıktan ve açlıktan vefat etti.
Tortum Asker Alma Riyaseti Reisi Yüzbaşı İsmail Hakkı’nın 20 Eylül 1331 tarihli (3Ekim 1915) çektiği bir şifrede; 1307-1310 tarihleri arasında Ermenilerin, Erzurum, Narman ve Tortum yöresinde Müslüman halka icra ettikleri melanetleri ve I. Dünya Savaşı’nda Ruslarla nasıl kol kola hareket ettiklerine dair, şu bilgiler yer almaktadır: “1-Narman ve Tortum Mıntıkalarında 1307-1310 seneleri arasında 60-70 neferden mürekkep, Narman’ın Ekrek ve Yeğenhas; Tortum’un Sipek Karyesi ahalisinden Bitlisli Kulikoğlu Kirkor’un riyaseti altında Narman’da pek çok kişileri katlettikleri, Haçuy Ulya karyesi eşrafından Salih Ağa’nın Ebed Yaylasında karnı delinerek, kendi eliyle ciğerlerini çıkarmak suretiyle katlettikleri; 2-Karye-i mezkurdan Ahmed isminde bir genci diri diri ateşe atarak yaktıkları, yanmış cesedin Keşit Vartan’nın hanesinden çıktığı mahkeme kararıyla sabit olup, faillerinin Erzurum Hapishanesinden firar ettikleri; 3-Çete efradının çoğunun Müslüman kıyafetleriyle dolaşıp, yalnız yakaladıkları kişileri katlettikleri, tarlalarda ve mezralarda çalışan çoluk çocuğa taarruz ettikleri ve ahalinin ırz ve namuslarını berbat ettikleri…4-Seferberlikte Narman’ın Ekrek ve Yeğenhas karyesi Ermenilerinden hiç birinin askerlik şubesine gelmediği.5-Düşmanın istilasında Ekrek ve Yeğenhas karyesi Ermenileri, Rusların önüne düşerek Rus asker elbisesini giyerek, silahını kuşanarak Rus ordusuna dahil oldukları; Rus askerlerinin yapmadıkları fenalıkları yaptıkları, Rusları da teşvik ederek Müslüman halkın ileri gelenlerine ve ailelerine hakaretlerde bulunduklarını, ırz, namus, can ve mal güvenliğinin bulunmadığını. (4)
Savaş başlar başlamaz Enver ve Talat Paşalar, Osmanlı vatandaşı olan Ermenileri uyararak, düşman safında yer almaları durumunda devletin çok sert tedbirlere başvuracaklarını belirtmişti. Başta Ermeni Patriği Zaven Efendi olmak üzere, birçok Taşnak ve Sutyun komite üyeleri ve Ermeniler bu uyarıları dikkate almayarak silaha sarıldılar. Başlarında bulunan milletvekilleri ile Rusya’ya göç ederek onların safında savaşa katıldılar. Osmanlı Devletinin sınırları içinde yoğun oldukları bölgelerde silahlanarak isyan çıkardılar. Cephedeki Türk askerlerine lojistik destek veren birliklere ve silahsız, savunmasız halka saldırarak hunharca katletmeye başladılar. Nisan 1915’te isyan Van’da patlak verdi. (5)

Dipnot:
4) Genelkurmay Askeri Tarih Dergisi. Ekim- 1985, sayı 85. Tortum Ahz-ı Asker Riyaseti Reisi Yüzbaşı İsmail Hakkı. 23 Eylül 1331. Belge no:2019 s. 107. 1985/ANK
5) Halaçoğlu, Yusuf. Prof Dr. Sürgünden Soykırıma Ermeni İddiaları. s. 42.BKY yay.11. Baskı.2011/İST

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

1889 Şam'dan Güzel Bir Hikaye... [Kalenderi-Dehri Gezsen]

'Kadınım- Doğum(Şiir)'... Volkan Konak...

Hangi Marka Hangi Ülkenin... Meraklısına